Foto: Kenneth Johansson

Älg

Älgrekommendation för Kronobergs län 2022. Jägareförbundet Kronoberg ger här sin syn på läget och på hur vi kan fortsätta att förvalta älgstammen i länet.

Inför älgjakten 2022 i Kronobergs län
Jägareförbundet Kronoberg ger här sin syn på läget och på hur vi kan fortsätta att förvalta
älgstammen i länet.
Stammen sjunker fortfarande vilket syns både i skogen och i älgobsen. Även om kurvan jämnats
ut något så är trenden tydlig, även om det varierar en del i länet. Sedan nuvarande älgjaktsystemet
infördes har stammen sjunkit ungefär 25 % i länet. Reproduktionen enligt älgobsen ligger relativt
stabilt men lågt och landar på 0,68 kalvar per hondjur. Variationen mellan förvaltningsområdena
är dock rätt stor, från 0,59 till 0,75. Tjurandelen har sjunkit något till 37,5 %, intervallet mellan
förvaltningsområden är 33,5 5 till 40,9 %, men är fortfarande på målet på länsnivå. Det som ofta
händer när stammen sjunker är att jakttrycket styrs över på tjurarna, vilket syns då
tjuravskjutningen landar på 53 % av de vuxna. Kalvavskjutningen har minskat något, vilket
tydligt kan kopplas till en lägre reproduktion de senaste åren.
Vi är inne i en negativ spiral vad det gäller älgstammens kvalité, med större variation på storlek,
kalvvikter och reproduktion. Många av faktorerna kan vi påverka genom aktiva val, inte minst
genom val av åtgärder i vårt brukande.
För att borga för en bra kvalité och en bra förvaltning måste andelen vuxna djur i avskjutningen
bli lägre i förhållande till totalen. 30 - 40 % vuxna djur av den totala avskjutningen är en lämplig
andel. Viktigt är att förvalta adaptivt vilket bland annat innebär att fälla djur som gör att stora och
produktiva djur blir kvar i skogen.
Nu om någonsin är det viktigt att ha en hög medelålder på de vuxna djuren. Tjurarna i stammen
ligger bra till men vi har tappat på hondjuren. På många håll måste man tänka till ordentlig om vi
inte än en gång ska gå i fällan och skjuta sönder älgstammen. Genom att verkligen inrikta jakten
efter unga djur höjs medelåldern på djuren som är kvar i stammen. Genom att höja medelåldern
ges förutsättningar för högre reproduktion och större kalvar.
• Hög andel kalv i avskjutningen minst 60 %. Lägg stort fokus på att fälla små kalvar.
Hög procentuell kalvavskjutning styrs även genom ett lägre uttag av vuxna djur.
• Spara stora produktiva djur och styr över jakten på små och svaga individer.
Ett bra sätt för att lyckas med detta är att spara ko med en kalv i 14 dagar.
• Använd taggrestriktioner eller nyttja riktad kvotering som skapar högre medelålder på
tjurarna.
• Tilldelningen ska spegla områdets könsfördelning enligt älgobsen för att uppnå
målsättningen inom det aktuella området.
Hög avskjutning av kalv är det bästa framgångsreceptet för att få en bra älgstam och en hög
kvalité, både för djuren, jakten och skadenivån. Stort fokus ligger nu på att fortsätta
förvaltningsarbetet för en höjd kvalité.
Många älgskötselområden och förvaltningsområden ska nu göra om sina planer. Då är det viktigt
att ta med sig de signaler som finns och att göra dessa planer realistiska.
Jakttider
Diskussionen om jaktstarten för älg har pågått i många år och med de nya jakttiderna trodde vi på
förändring åt det bättre hållet med fokus på älgar och en sund förvaltning. Dock blev utgången en
annan med ett fast tidigarelagt datum den 8 oktober.
Det beslutet är olyckligt och grundar sig mer om pengar än om älgens biologi och förvaltning.
Utifrån erfarenheter, kunskaper om älgbiologi och forskning i länet tror Jägareförbundet
Kronoberg fortfarande att en senareläggning av jaktstarten är av godo för älgarna och därmed
också för jakten på sikt.
Det finns även en traditionell anledning att starta jakten en måndag och den bygger på att många
uppskattar söndagen före jakten mycket. Det hålls jaktförberedande möten, de sista passen kollas
till och stämningen byggs upp på ett härligt sätt. Att starta jakten till exempel en torsdag skulle
inte ge förutsättningarna till samma spänning inför premiären.
Jägareförbundet Kronoberg kommer därför att rekommendera alla jaktlag och skötselområden att
börja jakten senare, den tredje måndagen i oktober.
Rekommendationen är att älgskötselområden och licensområden börjar
älgjakten den tredje måndagen, det vill säga den 17 oktober, 2022!
Nyttja gärna hela jakttiden för att faktiskt fälla rätt djur.
Att jaga med eftertanke och sätta etiken i första hand är oerhört viktigt för jaktens framtid men
framför allt även för viltet. Gäller även hundanvändningen under hela säsongen.
Älgobs
Genom en snabb och fortlöpande rapportering i viltdata kan vi redan från början följa
utvecklingen. Ta för vana att rapportera redan samma dag. Vilket gör att justeringar går att göra
direkt om det skulle behövas. Titta på statistik på www.viltdata.se
Vi redovisar observationer av älg under de sju första jaktdagarna inom de 30 första dagarna
från jaktstart. Viktigt med daglig rapportering för att snabbt följa utvecklingen.
Läs och använd gärna Handlingsplan Älg med tillhörande Verktygslåda om älgförvaltning.
Vid frågor kontakta:
Elias Turesson, Jaktvårdskonsulent Joakim Isacsson
elias.turesson@jagareforbundet.se joakim.isacsson@gmail.com
010 – 58 47 657

Med jägarhälsning!
Jägareförbundet Kronober

Senast uppdaterad den 11 apr 2022